Danas je|Četvrtak, rujan 21, 2017

Financijska izvješća

2016.


 

 


2015.


 Financijska izvješća za 2015. godinu.

1. Obrazac PRIHODA-RASHODA – izvješče o prihodima i rashodima (pdf)
2. Obrazac BILANCABilanca (pdf)
3. Obrazac RAS – Izvješće o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Izvješća o rashodima (pdf)
4. Obrazac P- VRIOIzvješće o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (pdf)
5. Obrazac- Obaveze – Izvješće o obvezama (pdf)
6. Bilješke uz PRIHODE-RASHODE – Bilješke uz izvješća (pdf)
7. Bilješke uz Bilancu – Bilješke uz Bilancu (pdf)