OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJISE GRIJU NA DRVA

Sukladno članku 43′ zakona o socijalnoj skrbi (NN 157113, 152114)samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troskove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m” drva…