hr-ka-cg

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

,
Na temelju Članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke Županije" br. 09/13) i Članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke Županije” br. 29/18) općinska načelnica donosi Odluku…