hr-ka-cg

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad

,
Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.,60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15,…