Natječaji za financiranje projekata u 2020. godini na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-14-milijuna-kuna/3988 MINISTARSTVO REGIONALNOG…
hr-ka-cg

Odluka o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem za javnu raspravu

Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) te članka 50. stavka 1., alineja 13. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije br. 09/13 i 51/19 - pročišćeni tekst), načelnica…
hr-ka-cg

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/1B i 39/19) i Odluke Općinske načelnice KIASA: 022-05/20-01/54, URBROJ: 2133-07/20-01, od 08. svibnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad objavljuje: Javnu…