JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad

,

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11, 4/18 i 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” broj 51/19), općinski načelnik Općine Cetingrad raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad

IMENUJE SE pročelnik/pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme (četrdeset sati tjedno) uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.


Tekst natječaja preuzmite OVDJE.