JAVNA NABAVA – POZIVI

hr-ka-cg

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice na području Općine Cetingrad

Odluka o početku jednostavne nabave Poziv za dostavu ponuda TROŠKOVNIK-2022.g.-Cetingrad-NC 16 Bogovolja-Komesarac 750m 25.07.2022. - bez cijena Obrazac 1 - Ponudbeni list Obrazac 3 - Izjava za uredno ispunjenje ugovora Obrazac…
hr-ka-cg

Poziv na dostavu ponuda: Nabava lož ulja 3/22

Odluka o početku jednostavne nabave Poziv na dostavu ponuda Troškovnik
hr-ka-cg

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave: fitness/street workout park Cetingrad

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Odluka o početku nabave Poziv na dostavu ponuda_ streetwork out Prilog III_Troškovnik Prilog IV_projektna dokumentacija
hr-ka-cg