POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE (Cesta Cetinski Varoš)

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI

POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE

VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE

OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE

Evidencijski broj nabave : 35/18

Cetingrad , 03. svibnja 2018. godine

 

 I  OPĆI PODACI

 1. Naziv i sjedište naručitelja: Općina Cetingrad,Trg hrvatskih branitelja 2, 47222 Cetingrad
 2. OIB: 41363755317
 3. Broj telefona: 047/781-002
 4. Broj telefaksa:047/781-006
 5. Internetska adresa:cetingrad.hr
 6. Adresa elektroničke pošte:cetingrad@inet.hr
 7. Osoba zadužena za kontakt:Marina Kalić
 8. Evidencijski broj nabave: 35/18
 9. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: Ne postoje.
 10. Vrsta postupka nabave: Ograničeno prikupljanje ponuda od sposobnih ponuditelja.
 11. Procjenjena vrijednost nabave: 100 000,00 bez PDV-a
 12. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:Ugovor o javnoj nabavi.
 13. Provođenje elektroničke dražbe:Ne

 

II PODACI O PREDMETU NABAVE

 

 1. Opis predmeta nabave: Modernizacija-asfaltiranje općinske nerazvrstane ceste Cetinski Varoš.
 2. Količina predmeta nabave: 400 m.
 3. Tehničke karakteristike: U troškovniku.
 4. Troškovnik: U privitku poziva za dostavu ponuda.
 5. Mjesto izvršenja ugovora: Naselje Cetinski Varoš, općina Cetingrad.
 6. Rok početka i završetka ugovora: Početak radova po potpisu ugovora.

         

 III OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG

               SUBJEKTA

           

              1.Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz javne nabave u

                 slučajevima iz članka 251,252 i 254 Zakona o javnoj nabavi

                 (Narodne novine broj:120/16)

                  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Ponuditelj u

                  svojoj ponudi dostavlja Izjavu da ovlaštenoj osobi za  zastu-

                  panje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna presu-

                  da za jedno ili više kaznenih djela. Izjava se daje za sebe i za

                  gospodarski subjekt kojeg zastupa.

                  Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana po-

                  četka postupka nabave.

               2.Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz javne nabave ako

                  nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obve-

                  za za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu nije

                  sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja na-

                  vedenih obveza.

                  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Ponuditelj je

                  dužan dostaviti:

                  Potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana

                  od dana početka postupka javne nabave.

                3.Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz javne nabave

                   ako je dostavio lažne podatke pri dostavi gore traženih doku-

                   menata.

             

IV DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

 

                1.Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti se do-

                   kazuje izvadkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog

                   odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca

                   računajući od dana početka postupke nabave.

                2.Za potrebe dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti

                   Ponuditelji su u obvezi uz ponudu dostaviti dokument izdan

                    od bankarske ili druge financijske institucije kojom se do-

                    kazuje solventnost(BON 2,SOL 2).

                3.Za potrebe dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti go-

                   spodarski subjekt treba dostaviti :

 • popis ugovora i radova na predmetnim poslovima u zadnje 3 godine.
 • tehnička sposobnost-popis opreme.

 

V PONUDA

    

            Ponuda sadrži:

 

 • ponudbeni list
 • popunjen troškovnik
 • jamstvo za ozbiljnost ponude
 • dokaze iz točke III i IV poziva za dostavu ponuda

 

            Ponudbeni list sadrži:

                     

                      –    podaci o Naručitelju

                      –    podaci o Ponuditelju

                      –    predmet nabave

 • cijena ponude bez PDV – a
 • iznos PDV – a
 • cijena ponude sa PDV-om
 • rok valjanosti ponude
 • datum i potpis ponuditelja

 

            Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski

            najpovoljnija ponuda.

             

             Ponuditelj u ponudi izražava cijenu u kunama.Cijena se piše u

             brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost 

             moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Važeća cijena je iz

             troškovnika.

             Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude,što

            dovodi u sumnju izvršenje radova , Naručitelj može odbiti takvu

            ponudu. Na temelju članka  22 Pravilnika o dokumentaciji o na-

            bavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine broj:

            65/17) , Naručitelj od Ponuditelja može zahtijevati objašnjenje

            ponude  koju smatra izrazito niskom  ako su ispunjeni slijedeći

            uvjeti:

                      -zaprimljene su najmanje tri valjane  ponude

                      -cijena i trošak ponude su više od 20 % niži od cijene ili

                         troška drugorangirane valjane ponude                                                       

                      -cijena ili trošak ponude su više od 50 % niži od prosječne

                        cijene ili troška preostalih valjanih ponuda.

         

              Način izrade ponude:

             

           1.Ponuda  ili  njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunika-

               cije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čine cjelinu.

           2 .Ponuda ili njezin dio uvezuje se na način da se onemogući

             naknadno vađenje ili umetanje listova.

           3.Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude  koji

               ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u

               ponudi kao dio ponude.

           4.Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv

              broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

           5.Dokumentacija  u ponudi dostavlja se u izvorniku.

 1. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

 

Način dostave ponude:

 

             Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja

             navedenu u dokumentaciji o nabavi.

 

                  Rok valjanosti ponude : 90 dana

 

             VI      OSTALE ODREDBE

 

 1. Jamstva

 

             – Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost

             ponude u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika

             na iznos 3% procjenjene vrijednosti predmeta nabave.

 

             – Odabrani ponuditelj je obvezan pri potpisu ugovora dostaviti jamstvo

              za uredno ispunjenje ugovora u iznosu  10% vrijednosti ugovora bez PDV-a

              u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

            

            – Odabrani ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje

                nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice

                ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu 10% visine ponude.

 

 1. Datum,vrijeme i mjesto dostave ponuda

 

                Otvaranje ponuda je javno.

                Ponuditelji u papirnatom obliku dostavljaju ponude u zatvorenoj

                omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

                Na prednjoj strani:

                -Naziv i adresa Naručitelja:

                                          OPĆINA CETINGRAD

                                        Trg hrvatskih branitelja 2

                                         47 222 CETINGRAD

               

                Ev.broj nabave:35/18

 

                Predmet nabave: Modernizacija -asfaltiranje nerazvrstane

                općinske ceste Cetinski Varoš.

            

                                   “NE OTVARAJ ”

      

                 Na poleđini:

                 Naziv i adresa Ponuditelja:

                 

                 Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave poziva na

                 službenim stranicama Naručitelja.

                 Ponuda se smatra pravodobnom ako pristigne na adresu

                 Naručitelja do roka za otvaranje ponuda.

                 Ponude će se javno otvarati na adresi Naručitelja, dana

 1.   svibnja 2018. godine u  12,00 sati.

                 Rok za donošenje odluke o odabiru Naručitelj će donijeti u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

                 Rok za sklapanje ugovora sa odabranim Ponuditeljem je 15 dana od dana dostave odluke o odabiru.

             

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

 

                  Plaćanje će se izvršiti u roku 60 dana od dana ovjerene,odnosno okončane situacije od strane nadzora i Naručitelja.

         

  VII  NAZIV ŽALBENOG TIJELA, TE ROK ZA

                   IZJAVLJIVANJE ŽALBE

 

                   Za rješavanje o žalbama u postupku javne nabave nadležna je

                   Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

                   Žalba se izjavljuje nadležnoj komisiji u slučajevima iz članka

                  407.Zakona o javnoj nabavi(Narodne novine Broj:120/16).

 

 

Dokumente u word formatu,preuzmite na linkovima ispod.