Poziv na dostavu ponude – asflatiranje nerazvrstane ceste

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE
OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE

Evidencijski broj nabave : 34/17

Cetingrad , 14.kolovoz 2017.godine

I OPĆI PODACI

1. Naziv i sjedište naručitelja: Općina Cetingrad,Trg hrvatskih
branitelja 2, 47222 Cetingrad
2. OIB: 41363755317
3. Broj telefona: 047/781-002
4. Broj telefaksa:047/781-006
5. Internetska adresa:www.cetingrad.hr
6. Adresa elektroničke pošte:opcina.cetingrad@inet.hr
7. Osoba zadužena za kontakt:Marina Kalić
8. Evidencijski broj nabave: 34/17
9. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu
interesa: Ne postoje.
10. Vrsta postupka nabave:Ograničeno prikupljanje ponuda od
sposobnih ponuditelja.
11. Procjenjena vrijednost nabave: 350.000,00 bez PDV-a
12. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni
sporazum:Ugovor o javnoj nabavi.
13. Provođenje elektroničke dražbe:Ne

Cijelu ponudu pogledajte OVDJE