OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJISE GRIJU NA DRVA

Sukladno članku 43′ zakona o socijalnoj skrbi (NN 157113, 152114)samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troskove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m” drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem određuje jedinica regionalne samouprave (Županija).

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troskove ogrjeva za zimu 2015.116. trebati popuniti obrazac – lzjava da se griju na drva.

Cijelu obavijest i dopis pročitajte ovdje