Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Cetingrad Novi

hr-ka-cg

Temeljem članka 46. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18; 39/22), a u skladu s ODLUKOM O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE CETINGRAD i Ugovora potpisanog između Državne geodetske uprave (Naručitelj) i tvrtke Topoing d.o.o.(Izvoditelj), KLASA: 931-04/22-03/03 URBROJ: 541-06-02/1-22-285 od 22. 12. 2022. godine
objavljuje se: OBAVIJEST o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Cetingrad Novi