REKONSTRUKCIJA ZGRADE DVD-A CETINGRAD

Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija zgrade DVD-a Cetingrad“ na katastarskim česticama 522/2, 522/3 k.o. Cetingrad. Glavni cilj projekta je ostvariti značajan i pozitivan doprinos povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz rekonstrukciju, dogradnju i opremanje građevine javne namjene (zgrada DVD-a) što rezultira podizanjem razine kvalitete raznih usluga i infrastrukture za lokalno stanovništvo. Očekivani rezultati projekta jesu: rekonstruirana zgrada DVD-a i dograđena garaža za smještaj vozila, opremljena zgrada DVD-a, osnaženi kapaciteti za djelovanje organizacija civilnog društva s predmetnog područja projekta, razvijeni kapaciteti za društveno djelovanje i javne događaje lokalne zajednice i organizacija civilnog društva, razvijeni kapaciteti sustava zaštite i spašavanja Općine Cetingrad sa naglaskom na vatrogastvo. Projekt je financiran u iznosu od 5.842.719,50 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Radove rekonstrukcije i opremanja izvodi Građevinski obrt Špelić, vrijednost ugovorenih radova je 4.387.367,05 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Izgradnja poučne pješačke staze u Cetingraduna katastarskoj čestici k.č.br. 2222/53, k.o. Radovica.

Cilj projekta: Oprema staze uključuje prvenstveno edukacijsko-poučni dio u kojem je predviđeno da se naizmjence doživljajem ljepote šume i informiranjem prolaznika poveća razina svijesti i znanja o ekosustavu šume i šumskih površina na dotičnom području kao i utjecaju šume na kompletni život na Zemlji kroz refleksiju na klimu, faunu i čovjeka. Krajnji cilj je dugoročno pozitivno utjecati na svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o važnosti i vrijednosti šume za cijeli ekosustav te pokušati animirati korisnike da i sami postanu šumoposjednici te tako, smanjujući svoj energetski otisak, istovremeno osjete i dugororočnu gospodarsku korist.

Očekivani rezultati projekta: Provedbom ulaganja privući će se posjetitelji u većem broju od onih koji sada zalaze u predmetno područje.

Za navedeni projekt  potpisan je Ugovor o financiranju s procjenjenim iznosom potpore 690.250,00 kuna kroz mjeru 08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava, Tip operacije 8.5.2.”Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”. Radove izgradnje izvodi AQUATERM D.O.O., vrijednost ugovorenih radova je 462.377,20 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 250 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad

Cilj projekta: Strateški razvojni program Općine Cetingrad temeljni je programski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj i sadržajno je u svojim najvažnijim dijelovima u potpunosti usklađena sa Županijskom razvojnom strategijom Karlovačke županije. Općina Cetingrad izradom ovog programa želi stvoriti temelj za uspješno provođenje svojih programa/projekata ukupnog razvoja. U tom smislu  Općina je, u cilju strateškog programiranja svojeg razvoja, prepoznala važnost donošenja ovakvog dokumenta s jasno definiranom vizijom i ciljevima te njegovom provedbom. Strategija razvoja koncipirana je da najbolje odgovori na pitanje Strategije i razvoja Općine.

Očekivani rezultati projekta: Izrađen dokument sa jasno definiranom vizijom, ciljevima i  provedbom razvojnih projekata Općine.

Za navedeni projekt  potpisan je Ugovor o financiranju s procjenjenim iznosom potpore 109.650,00 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Tip operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Strateški razvojni program Općine Cetingra za za razdoblje 2018.-2022. izrađuje  ADRIA BONUS D.O.O., vrijednost ugovorenih usluga je 34.600,00 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 60  dana računajući od dana potpisa Ugovora o uslugama.

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija groblja u naselju Cetingrad

NOSITELJ: Općina Cetingrad

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj provedbe projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos aktivnosti mjesta i njegovom razvojnom potencijalu te poboljšanje kvalitete lokalne infrastrukture. Projektom se izravno doprinosi i unapređenju kvalitete života lokanog stanovništva. Specifičan cilj projekta je rekonstrukcija groblja u naselju Cetingrad.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • Obnovljeno groblje u naselju Cetingrad

IZNOS POTPORE: 371.975,00 HRK

Potpora je dodijeljena za provedbu tipa operacije Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Programa ruralnog razvoja, Tip operacije 7.4.1. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u šumsku cestu  Unutar GJ „Komesarska kosa – Trnovi““

Nositelj: Općina Cetingrad

Ciljevi projekta: Projekt će doprinijeti povećanju općekorisnih funkcija šuma, povećanju gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom. Također će pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama uz dugoročne ekonomske koristi. Rekonstrukcijom navedene šumske ceste povećati će se dosadašnja otvorenost (dostupnost) područja.

Očekivani rezultati: Rekonstruirana šumska cesta dužine 2873 m, koja se proteže kroz šumske predjele u naselju Trnovi.

Iznos potpore: Općini je dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 3.951.750,00 kn, od čega su 85% sredstava EU, a 15% sredstava RH.