REKONSTRUKCIJA ZGRADE DVD-A CETINGRAD

Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija zgrade DVD-a Cetingrad“ na katastarskim česticama 522/2, 522/3 k.o. Cetingrad. Glavni cilj projekta je ostvariti značajan i pozitivan doprinos povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz rekonstrukciju, dogradnju i opremanje građevine javne namjene (zgrada DVD-a) što rezultira podizanjem razine kvalitete raznih usluga i infrastrukture za lokalno stanovništvo. Očekivani rezultati projekta jesu: rekonstruirana zgrada DVD-a i dograđena garaža za smještaj vozila, opremljena zgrada DVD-a, osnaženi kapaciteti za djelovanje organizacija civilnog društva s predmetnog područja projekta, razvijeni kapaciteti za društveno djelovanje i javne događaje lokalne zajednice i organizacija civilnog društva, razvijeni kapaciteti sustava zaštite i spašavanja Općine Cetingrad sa naglaskom na vatrogastvo. Projekt je financiran u iznosu od 5.842.719,50 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Radove rekonstrukcije i opremanja izvodi Građevinski obrt Špelić, vrijednost ugovorenih radova je 4.387.367,05 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Izgradnja poučne pješačke staze u Cetingraduna katastarskoj čestici k.č.br. 2222/53, k.o. Radovica.

Cilj projekta: Oprema staze uključuje prvenstveno edukacijsko-poučni dio u kojem je predviđeno da se naizmjence doživljajem ljepote šume i informiranjem prolaznika poveća razina svijesti i znanja o ekosustavu šume i šumskih površina na dotičnom području kao i utjecaju šume na kompletni život na Zemlji kroz refleksiju na klimu, faunu i čovjeka. Krajnji cilj je dugoročno pozitivno utjecati na svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o važnosti i vrijednosti šume za cijeli ekosustav te pokušati animirati korisnike da i sami postanu šumoposjednici te tako, smanjujući svoj energetski otisak, istovremeno osjete i dugororočnu gospodarsku korist.

Očekivani rezultati projekta: Provedbom ulaganja privući će se posjetitelji u većem broju od onih koji sada zalaze u predmetno područje.

Za navedeni projekt  potpisan je Ugovor o financiranju s procjenjenim iznosom potpore 690.250,00 kuna kroz mjeru 08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava, Tip operacije 8.5.2.”Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”. Radove izgradnje izvodi AQUATERM D.O.O., vrijednost ugovorenih radova je 462.377,20 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 250 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad

Cilj projekta: Strateški razvojni program Općine Cetingrad temeljni je programski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj i sadržajno je u svojim najvažnijim dijelovima u potpunosti usklađena sa Županijskom razvojnom strategijom Karlovačke županije. Općina Cetingrad izradom ovog programa želi stvoriti temelj za uspješno provođenje svojih programa/projekata ukupnog razvoja. U tom smislu  Općina je, u cilju strateškog programiranja svojeg razvoja, prepoznala važnost donošenja ovakvog dokumenta s jasno definiranom vizijom i ciljevima te njegovom provedbom. Strategija razvoja koncipirana je da najbolje odgovori na pitanje Strategije i razvoja Općine.

Očekivani rezultati projekta: Izrađen dokument sa jasno definiranom vizijom, ciljevima i  provedbom razvojnih projekata Općine.

Za navedeni projekt  potpisan je Ugovor o financiranju s procjenjenim iznosom potpore 109.650,00 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Tip operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Strateški razvojni program Općine Cetingra za za razdoblje 2018.-2022. izrađuje  ADRIA BONUS D.O.O., vrijednost ugovorenih usluga je 34.600,00 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 60  dana računajući od dana potpisa Ugovora o uslugama.

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija groblja u naselju Cetingrad

NOSITELJ: Općina Cetingrad

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj provedbe projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos aktivnosti mjesta i njegovom razvojnom potencijalu te poboljšanje kvalitete lokalne infrastrukture. Projektom se izravno doprinosi i unapređenju kvalitete života lokanog stanovništva. Specifičan cilj projekta je rekonstrukcija groblja u naselju Cetingrad.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • Obnovljeno groblje u naselju Cetingrad

IZNOS POTPORE: 371.975,00 HRK

Potpora je dodijeljena za provedbu tipa operacije Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Programa ruralnog razvoja, Tip operacije 7.4.1. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u šumsku cestu  Unutar GJ „Komesarska kosa – Trnovi““

Nositelj: Općina Cetingrad

Ciljevi projekta: Projekt će doprinijeti povećanju općekorisnih funkcija šuma, povećanju gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom. Također će pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama uz dugoročne ekonomske koristi. Rekonstrukcijom navedene šumske ceste povećati će se dosadašnja otvorenost (dostupnost) područja.

Očekivani rezultati: Rekonstruirana šumska cesta dužine 2873 m, koja se proteže kroz šumske predjele u naselju Trnovi.

Iznos potpore: Općini je dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 3.951.750,00 kn, od čega su 85% sredstava EU, a 15% sredstava RH.

PROJEKT: UREĐENJE PARKINGA NA GROBLJU U CETINGRADU

PROJEKT: UREĐENJE PARKINGA NA GROBLJU U CETINGRADU

 

CILJ: Opći cilj projekta je uređenje groblja. Projektom doprinosimo

ostvarenju općeg cilja te cjelokupne vizije Općine. Specifični cilj projekta kojima se
doprinosi ostvarenju navedenog općeg cilja projekta je:
1. Uređenje parkirališta oko groblja

 

REZULTATI: 

Uređeno parkirališta oko groblja – asfaltirano i uređeno postojeće pošljunčano parkiralište.

 

Ciljane skupine su stanovnici Općine Cetingrad.
Krajnji korisnici projekta su lokalni stanovnici. Osnovni krajnji korisnici pokrivaju široku dobnu skalu: od školske populacije, mladih ljudi studentske dobi do mladih profesionalaca te stanovnika starije dobi.
Realizacijom projektnih aktivnosti doprinosi se ostvarenju cilja ciljane skupine odnosno
poboljšanju komunalne infrastrukture što vodi ka stvaranju boljih uvjeta života lokalnog
stanovništva.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 19.949,83 EURA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH