Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem

hr-ka-cg

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/1B i
39/19) i Odluke Općinske načelnice KIASA: 022-05/20-01/54, URBROJ: 2133-07/20-01, od
08. svibnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad objavljuje:
Javnu raspravu o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem