JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE CETINGRAD

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 09/13.) i  članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 18/18.), Općinsko vijeće Općine Cetingrad objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA
ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE CETINGRAD


 • Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Cetingrad. Savjet mladih Općine Cetingrad je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Cetingrad koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Cetingrad.
 •  Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
  U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Cetingrad, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Cetingrad na vrijeme od tri godine.

Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Cetingrad temeljem Zakona o Savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Cetingrad.

Općinsko vijeće Općine Cetingrad na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih te tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po Odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

 • Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih.
 • Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
 • Obrazac prijavnice zainteresirani predlagatelji mogu podignuti u prostorijama Općine Cetingrad, odnosno na web stranicama Općine Cetingrad
 • Prijedlozi (prijavnice) kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj kuverti i dostavljaju na  adresu, Općina Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2, Cetingrad 47222, sa naznakom „Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Općine Cetingrad“.
 •  Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz ovog poziva.
 •  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 • Rok za dostavu prijedloga sa potpunom dokumentacijom je 15. lipanj 2018. godine.
 • Rok za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  je 29. lipnja  2018. godine.
 • Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Cetingrad, web stranici Općine Cetingrad te u sredstvima javnog priopćavanja.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CETINGRAD

 1. Javni poziv preuzmite: OVDJE
 2. Popis skupine koja podržava kandidaturu preuzmite : OVDJE
 3. Prijavnicu preuzmite : OVDJE