O B A V I J E S T

Klasa: 022-05/16- 01/55-01
Ur.broj:2133-07/16- 01
Cetingrad, 09.rujna 2016. godine

O B A V I J E S T

Obavještava se stanovništvo općine Cetingrad da mogu prijaviti nepropisno odlaganje otpada u okolišu na tel: 047 / 781-002, 047 / 781-333, fax: 047 / 781-006

e-mail: opcina.cetingrad@inet.hr 

Općina Cetingrad
općinski načelnik
Milan Gašparin