Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cetingrad

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i članka 32. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 09/13.), Općinsko Vijeće Općine Cetingrad na sjednici održanoj dana _________ 2018. godine donijelo je

O D L U K U O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD

Odluku možete pogledati OVDJE.