Odluka o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem za javnu raspravu

hr-ka-cg

Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,
114/18 i 39/19) te članka 50. stavka 1., alineja 13. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik
Karlovačke županije br. 09/13 i 51/19 – pročišćeni tekst), načelnica Općine Cetingrad
dana 08. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem
za javnu raspravu

Odluku možete preuzeti ovdje.