Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

hr-ka-cg

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem možete preuzeti OVDJE.