JAVNA NABAVA – POZIVI

hr-ka-cg

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

,
Na temelju Članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke Županije" br. 09/13) i Članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke Županije” br. 29/18) općinska načelnica donosi Odluku…
hr-ka-cg

Odluka o početku jednostavne nabave za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Cetingrad

,
Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi…
hr-ka-cg

ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE - USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD REKONSTRUKCIJOM I OPREMANJEM ZGRADE DVD-A CETINGRAD S DOGRADNJOM GARAŽE ZA SMJEŠTAJ VOZILA

,
Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi…

ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE - NABAVA POSUDA ZA OTPAD

,
Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi…